Có rất nhiều yếu tố có thể gây ra hiếm muộn.

Các yếu tố nguy cơ hiếm muộn