Sơ cứu đúng cách có thể giành lại sự sống cho những người đột ngột bất tỉnh, không còn biết gì nữa.

Xử trí đúng cách khi gặp người bị ngất