Tiền sản giật nhẹ và tuổi thai dưới 36 tuần thì không phải bao giờ cũng cần điều trị.

Điều trị tiền sản giật