Nguyên nhân gây tụt lợi có thể là do viêm và không do viêm.

Nguyên nhân gây tụt lợi