Các yếu tố nguy cơ gây xoắn tinh hoàn gồm: tuổi và tiền sử xoắn tinh hoàn.

Các yếu tố nguy cơ gây xoắn tinh hoàn