Một số nguyên nhân gây yếu sinh lý.

Nguyên nhân yếu sinh lý